Ambachtslaan

Reconstructie Ambachtsstraat

De openbare ruimte van de Ambachtsstraat wordt in 2021 gereconstrueerd. Dat betekent dat verhardingen van voetpaden en rijbanen worden vervangen.

Ook wil de gemeente zoveel mogelijk groen toevoegen aan het gebied. Sinds een aantal jaren vindt overleg plaats met de participatiegroep Pionierskwartier. Zij geven aan dat er te hard wordt gereden op deze 30-km weg. Uit snelheidsmetingen blijkt dat dit inderdaad het geval is. Aan de Ambachtsstraat is afgelopen jaren het Pionierskwartier ontwikkeld met nieuwe aanwonenden en gebruikers. De Ambachtsstraat (in het verlengde van de Boompjesgoed en de Boslaan) is een belangrijke verbindingsweg van Noord naar Zuid en krijgt door de reconstructie de inrichting van een fietsstraat.

Processtappen reconstructie:

 • Beginspraakavond: informatie over wat er gaat gebeuren en wat vinden de bewoners?
 • Ontwerpavond(en): input voor het schetsontwerp
 • Bewonersinitiatieven: zijn er ideeën voor verdere verbetering van de omgeving?
 • Voorlopig Ontwerp (VO) = inspraakavond
 • Bewonersbrief voor de start van de uitvoering
 • Evaluatie van het project met bewoners

Het wijkteam:

 • geeft aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
 • weet wat er speelt en leeft in de wijk
 • nodigt bewoners met een lichamelijke beperking uit om mee te denken over toegankelijkheid
 • benadert de bewonerscommissies
 • is aanwezig bij bewonersavonden
 • is op de hoogte van de voortgang van het (participatie)proces en de uitvoering
 • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven

Samenwerking met:

Bewoners, Participatiegroep Pionierskwartier, Mensen met een lichamelijke beperking, Beheer & Projecten

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Voorafgaand aan de reconstructie worden bewonersavonden georganiseerd. Bewoners kunnen meedenken en meepraten over de plannen.

Verdiepen en samendoen

Alle betrokken bewoners in het reconstructiegebied ontvangen een link naar de website: meedoeninveenendaal.nl. Op de website staat informatie over het reconstructieproces, de planning, verslagen van de bewonersavonden en schetsontwerpen voor de reconstructie. Bewoners kunnen op de plannen reageren.

Bewonersinitiatieven

De reconstructie is een goed moment om bewonersinitiatieven op te starten. Bewoners krijgen vaak ideeën om hun buurt nog verder te verbeteren. Via het initiatievenloket kan het wijkteam bewoners op weg helpen om hun plan te realiseren.