Straat Oudeveen

Bewonersinitiatief vernieuwen groen Oudeveen

De beplanting op de Oudeveen staat er niet meer zo florissant bij en moet worden vervangen. De gemeente gaat de beplanting in de straat vernieuwen. De bewoners denken mee over de nieuwe beplanting. De bewoners willen zelf ook veel doen om hun omgeving mooi te maken en te houden.

Het wijkteam:

  • geeft aan wat de beste manier is om bewoners te betrekken
  • organiseert een buurtgesprek om wensen voor de straat in beeld te brengen
  • maakt samen met bewoners een plan voor de aanleg en het onderhoud van het groen
  • geeft bewoners een actieve rol in het project
  • stimuleert en faciliteert bewonersinitiatieven
  • adviseert over crowdfunding en fondsenwerving

Samenwerking met:

Bewoners, Beheer & Projecten, Veens Welzijn

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

De bewoners zorgen voor een datum en een locatie voor het buurtgesprek. Zij peilen zelf het draagvlak bij andere bewoners om mee te helpen bij de aanleg en het onder-houd van het groen. Tijdens het buurtgesprek inven-tariseren we de wensen en bekijken we wat kan verbeteren.

Verdiepen en samendoen

Bewoners maken samen een plan voor beplanting in hun straat, zowel voor de aanleg, als voor het onderhoud. Bewoners vervullen een actieve rol en zoeken zelf naar sponsors en fondsen voor verwezenlijking van hun wensen en ideeën.

Bewonersinitiatieven

Bewoners die meer ideeën hebben om hun omgeving te verbeteren kunnen een bewonersinitiatief starten. Dit moeten zij dan zelf regelen en betalen. Denk voor de financiering aan fondsen, sponsoring of crowdfunding. Het wijkteam kan bewoners ondersteunen bij het realiseren van hun plan via het initiatievenloket.