Herinrichting wijk “De Pol”

De komende jaren gaat de gemeente een groot gedeelte van wijk ‘’De Pol’’ opnieuw inrichten. Het gaat om de straten Koninginnelaan, gedeelte Emmalaan, Stadhouderslaan, Buurtlaan-west, Mulderslaan, Gravinnelaan, Gouverneurslaan, Baronesselaan en gedeelte Regentesselaan. Als bewoner van De Pol kunt u meedenken. 

Wat gaan we doen?

Door het veranderende klimaat krijgen we vaker te maken met wateroverlast. Nu kan het vuilwaterriool al die liters water niet verwerken als het hard en lang regent. Daarnaast is regenwater schoon water en het is zonde dat we dat zuiveren voordat het naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Daarom gaan wij in de wijk De Pol een hemelwaterriool aanleggen.  

Naast de aanleg van het hemelwaterriool zijn ook de straten en stoepen aan vervanging toe. Dit bood de kans om opnieuw naar de inrichting van de straten te kijken en dit deden we samen met buurtbewoners 

Belangrijke punten voor de herinrichting 

  • Inrichting is aangepast aan het veranderende klimaat (kijken naar afwatering en extra groen). 
  • Aanleg hemelwaterriool. 
  • Daar waar nodig herstellen van het bestaande riool. 
  • Bomen: enkele bomen hebben een beperkte levensverwachting en moeten worden gekapt. Bij de herinrichting wordt zoveel mogelijk groen behouden.  
  • Verhardingen in rijbaan, voetpaden en parkeervakken worden vervangen. 
  • Inrichting volgens de 30 km/u zone. 
  • Asfalt vervangen door klinkerverharding. 
  • Snelheidsremmende maatregelen bij lange rechte straatgedeeltes.