Toegangshek speeltuin De Pol

Aanpak parkeerdruk speeltuin De Pol

De Speeltuin De Pol is de grootste speeltuinvereniging in Veenendaal. Deze speeltuin is niet alleen een buurtspeeltuin, maar wordt ook bezocht door kinderen en hun ouders uit andere wijken en zelfs van buiten Veenendaal.

Ook is het inmiddels zo dat er schoolreisjes worden toegelaten. Hierdoor ontstaat parkeerdruk en overlast door parkeren van bezoekers in de buurt. Het wijkteam wil de parkeeroverlast verminderen tot een voor bewoners acceptabel niveau. Er moeten  duidelijke regels komen omtrent parkeren komen. Onderzoeken of er meer parkeerruimte gecreëerd kan worden en of de speeltuinvereniging toezicht kan houden.

Het wijkteam:

  • stelt een plan op voor het gesprek met de speeltuinvereniging en bewoners
  • organiseert een bewonersbijeenkomst voor de betrokken straten
  • onderzoekt wat andere grote speeltuinen doen aan het verminderen van parkeeroverlast
  • bespreekt met bewoners, speeltuin en bezoekers wat ze zelf kunnen doen om de situatie te verbeteren    
  • zoekt samen met bewoners en de speeltuin naar oplossingen waar we allemaal achterstaan        
  • zorgt voor het doorvoeren en realiseren van aanpassingen    
  • zorgt voor heldere regels en duidelijke situaties rondom parkeren en op de fiets komen    
  • stimuleert de speeltuinvereniging en bewoners om zelf toezicht te houden         
  • faciliteert en stimuleert bewonersinitiatieven    

Samenwerking met:

Bewoners, Speeltuinvereniging De Pol, Verkeer & Parkeren, Beheer & Projecten,

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Het wijkteam nodigt bewoners en de speeltuin­ vereniging uit voor een bijeenkomst om een plan te maken om de parkeeroverlast te verminderen. Wat zijn de problemen en kansen? We willen werken aan een structurele oplossing.

Verdiepen en samendoen

Bewoners en de speeltuin leveren input en ideeën om het parkeren in de wijk te verbeteren en te handhaven. Samen maken we een plan om de situatie te verbeteren en de problemen aan te pakken. Bewoners zorgen voor draagvlak voor mogelijke oplossingen (bv. extra parkeerplaatsen in omliggende straten). We verdelen de taken. Wat kan de gemeente speeltuin. Wat kunnen de speeltuinvereniging en bewoners zelf doen? Hoe kunnen we bezoekers aanspreken op ongewenst parkeergedrag.

Evaluatie

Na een halfjaar overleg plannen met bewoners en speeltuinvereniging om te kijken hoe het gaat. Daarna bekijken we de situatie jaarlijks.