Speeltoestel bij flat Schrijverspark

Jongeren en ouderen Schrijverspark

In het Schrijverspark verblijven regelmatig groepen jongeren. Deze jongeren zijn soms luidruchtig, laten afval liggen en gebruiken softdrugs. Bewoners hebben hier problemen mee, omdat ze hinder en soms overlast ervaren van de groep.

Er is weinig tolerantie tussen bewoners en de jeugd. Jongeren hebben ook recht op een plek in de buurt. In juni 2020 kwamen jeugd en omwonenden met elkaar in conflict en moesten Toezicht & Handhaving (BOA’s) en de Politie ingrijpen om de situatie te kalmeren. Het wijkteam wil dat de rust bij bewoners, jongeren en in de buurt terugkeert.

Het wijkteam:

  • verbindt partijen en bewoners voor een gerichte en effectieve aanpak
  • bespreekt met bewoners en jongeren wat zij zelf kunnen doen om de situatie te verbeteren

Samenwerking met:

Bewoners, De Poster, Veens Welzijn, Politie, Toezicht & Handhaving (BOA’s), Patrimonium woonservice

Betrekken van inwoners en andere partijen

Informeren en inventariseren

Er wordt een enquête uitgezet bij de bewoners van de Multatuliflat. De uitkomst geeft helderheid welke hinder/overlast er wordt ervaren en ook welke oplossingsrichtingen de bewoners aandragen. Ook wordt er afzonderlijk met de jongeren gesproken. Wat vinden ze van de situatie, wat voor oplossingen zien zij en wat kunnen we met elkaar afspreken om de leefbaarheid weer in ere te herstellen.

Verdiepen en samendoen

Wat kunnen we samen doen en kunnen we ook gezamenlijk regels opstellen met de jongeren om de overlast te verminderen? Hoe kunnen we prettig samenleven in de buurt?