Herinrichting wijk “De Pol”

We gaan aan het werk in de buurt De Pol. Een aantal voetpaden en rijbanen zijn toe aan vervanging. En om wateroverlast in de buurt tegen te gaan, komt er een hemelwaterriool. Daar waar het mogelijk is wordt gekeken naar extra groen in de buurt.  

Wat gaan we doen?

De komende jaren staat de herinrichting van een groot gedeelte van wijk ‘’De Pol’’ op de planning. Het betreft de straten Koninginnelaan, gedeelte Emmalaan, Stadhouderslaan, Buurtlaan-west, Mulderslaan, Gravinnelaan, Gouverneurslaan, Baronesselaan en gedeelte Regentesselaan. 

De gemeente neemt het initiatief voor deze reconstructie. Er wordt hierbij samengewerkt met verschillende uitvoerende bedrijven.  

Waarom doen we dit?

Door het veranderende klimaat en hevigere regenbuien krijgen we vaker te maken met wateroverlast. Daardoor kan het vuilwaterriool al die liters water niet verwerken tijdens piekbuien. Daarnaast is regenwater schoon water en het is zonde dat we dat zuiveren voordat het naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Daarom gaan wij in de wijk ‘’De Pol’’ een hemelwaterriool aanleggen.  

Naast de aanleg van het hemelwaterriool zijn ook de straten en stoepen aan vervanging toe. Dit biedt de kans om opnieuw naar de inrichting van de straten te kijken en dit willen we samen met u uitdenken.  

Planning

De uitvoeringswerkzaamheden gebeurt in fasen. We verwachten dat alles klaar is eind 2025. De exacte planning per straat is nog niet bekend. Zodra hiervoor een plan is gemaakt, zijn die hier te vinden.  

In december 2021 hebben alle bewoners van het gebied een brief ontvangen. Hiermee werden zijn uitgenodigd om hun wensen en ideeën voor hun voetpaden en straat te delen. Veel mensen hebben hieraan meegedaan.  

De gemeente heeft alle reacties vanuit de wijk samengevat in een presentatie dat begin 2022 is gedeeld met de klankbordgroep.

Voortgang

Op basis van de reacties die we hebben gekregen vanuit de wijk en vervolgens vanuit de klankbordgroep wordt nu een schetsontwerp gemaakt dat we zeer waarschijnlijk in juni voorleggen aan de klankbordgroep. Daarna past de gemeente het ontwerp aan. Afhankelijk van hoeveel er daadwerkelijk aangepast dient te worden volgt er of een tweede klankbordsessie of we gaan de inspraak in met het ontwerp richting de gehele wijk. 

In het kader van de herinrichting heeft er inmiddels ook een parkeerdrukmeting plaatsgevonden. Deze resultaten worden meegenomen in de verdere uitwerking en met u teruggekoppeld.